Sân bóng nằm nghiêng, đá kiểu gì đây!


Hehe, cá mà lại có tóc ^^


Xe tải 2 đầu, biết đi đầu nào???
Cuộc thi chạy lạ lùng


Cái chân, cái chân... cái chân
Đè bẹp chú cún rồi...